Партнери

От 17.07.2020 г. “ БАРБЕРС “ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-4709-C01

Проектът: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Общата стойност на проекта е 7300,00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. от които 6205,00 лв. европейско и  1095,00 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е ссигуряване на оперативен капитал за предприятиeто за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места