Условия за поверителност

Защита на личните данни
I. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ

В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия Уебсайт, Вие трябва да предоставите лични дани, като: имена, телефонен номер, точен адрес, Email и друга лична информация, спрямо спецификата на Вашата заявка. Събраната информация се обработва единствено с цел предоставянето на исканите от Вас услуги, подадени заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

За всякакви въпроси относно предоствените от Вас лични данни, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин.

Начините за събиране и обмен на лична информация, които използваме са Форма за регистрация, Форма за записване онлайн, Поръчка онлайн, Форма за попълване при кандидатстване за работа и Email.

Предоставеният от Вас имейл се използва за следните цели:

 • за потвърждение на Вашите заявки
 • за изпращане на информация към Вас относно продукти и услуги на компанията
 • за директен маркетинг
 • за други дейности, незабранени от закона

II. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. За изпълнение на наши правни и регулаторни задължения. Ние обработваме Ваши лични данни, за да изпълняваме някои правни и регулаторни задължения.

2. Да изпълняваме договор, сключен с Вас. Ние използваме Ваши лични данни за сключване и изпълнение на нашите договори с Вас, както и за да:

 • Ви предоставяме информация по отношение на наши продукти и услуги;
 • Ви съдействаме и да отговаряме на Вашите искания;
 • Оценяваме дали можем да Ви предложим даден продукт или услуга и при какви условия;

3. Да изпълняваме наши законни интереси. Ние използваме Вашите лични данни, за да разгърнем и развием нашите продукти или услуги чрез реклама както и да осъществим и защитим нашите законни права и интереси.

4. Дадено от Вас съгласие. Ние уважаваме Вашия избор в случай, че сме поискали съгласието Ви за определено обработване. Следва да отбележим, че при обработването на лични данни, дружеството не извършва автоматизирано вземане на решения.

III. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С оглед изпълнение на гореспоменатите цели, ние предоставяме Вашите лични данни единствено на:

 • Доставчици, които извършват услуги от наше име – счетоводна къща, куриери и т.н.;
 • Някои специалисти от регулирани сфери на дейност, например адвокати, в случаи на необходимост от защита на законните ни права и интереси;

При предоставянето на лични данни на трети лица, дружеството е взело всички законови мерки, тези лица да обработват лични данни въз основа на писмен договор, при спазването на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

IV. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕИП

Дружеството не предава лични данни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

V. СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за определен период от време, който се определя от:

 • периодите, изискуеми за спазване на българското и европейското законодателство;

VI. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ

Съгласно законодателството за защита на личните данни, Вие имате определени права по отношение на личните Ви данни, както следва:

 • На достъп: можете да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни, и копие от тези лични данни.
 • На поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно изменени.
 • На изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона, освен ако дружеството не докаже, че съществуват законови основания за обработването, които вземат превес пред интересите на субектите на данните, или за установяването, упражняването и защитата на законните права и интереси на дружеството;
 • На ограничаване: може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона.
 • На възражение: може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Имате абсолютното право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг.
 • На оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право, по всяко време, да го оттеглите.
 • На преносимост на данните: когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице.

В съответствие с приложимите изисквания, в допълнение на Вашите права по-горе, може също да адресирате за възникнали нарушения на правата Ви до Комисията за защита на личните данни.